รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี