คำขวัญปรัชญา

คำขวัญโรงเรียน

ทุ่มเทศึกษา         กีฬาเป็นเลิศ

เทิดคุณธรรม     นำเทคโนโลยี

 

ปรัชญาโรงเรียน
อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา
บัณฑิตย่อมฝึกตน