ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 1 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 1 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 1 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 2 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 2 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 2 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 3 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 3 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 3 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 4 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 4 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 4 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 5 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 5 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 5 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 6 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 6 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 6 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 7 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 7 pdf  jpg1  jpg2  
ห้อง 8 pdf  jpg1  jpg2
 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง 1 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 1 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 1 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 2  pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 2  pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 2  pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 3 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 3 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 3 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 4 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 4 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 4 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 5  pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 5  pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 5 pdf  jpg1  jpg2
ห้อง 6  pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 6 pdf  jpg1  jpg2 ห้อง 6 pdf  jpg1  jpg2