งาน GPA

มีหน้าที่
        ๑. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน GPA
        ๒. วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับงาน GPA
        ๓. ดำเนินการจัดทำข้อมูล GPA ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
          - โปรแกรม Students2551 Version III  เป็นโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
          -โปรแกรมวัดผลรายภาคเรียน (Semester2551 Version III) โปรแกรมวัดผลรายภาคเรียน (Semester2551) เป็นโปรแกรมระเบียนผลการเรียนรายภาคหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
          -โปรแกรมวัดผลรายวิชา (BookMark2551 Version III) เป็นโปรแกรมวัดผลรายวิชา (BookMark2551) เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำสมุดประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)
          -โปรแกรม Gpaxmix2551 Version III เป็นโปรแกรมสำหรับหลอมรวมข้อมูล GPA
        ๔. ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนนักเรียน ข้อมูลผลการเรียนในโปรแกรม รวมทั้งรายงาน แบบคำร้องต่าง ๆ อาทิ ค้นหาข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกเป็นรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA)
        ๕. ออกเลขประจำตัวนักเรียน
        ๖. จัดทำรายชื่อนักเรียน และการจำหน่ายนักเรียน
        ๗. เทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่รับย้ายเข้าใหม่ระหว่างปี
        ๘. พิจารณาที่มีผลการเรียนของแต่ละระดับชั้น ๓.๕ เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ เหรียญทอง และ ๓.๗๕ ขึ้นไปเพื่อรับประกาศเกียรติคุณ เหรียญทองเกียรติยศ