ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 

ชั้น/เพศ
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1
0 0 0 8
ม.2
0 0 0 6
ม.3
0 0 0 6
รวมมัธยมต้น
0 0 0 20
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
รวมมัธยมปลาย
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
0 0 0 0