งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
            ๑. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
            ๒. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
            ๓. การรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล
            ๔. การคัดกรองนักเรียน
            ๕. การดำเนินงานป้องกันการแก้ปัญหานักเรียน
            ๖. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
            ๗. การส่งต่อนักเรียน
   ๒ การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
            ๑. จัดประชุมวางแผน ทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
            ๒. จัดทำแบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้าน
            ๓. ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดปีการศึกษา
            ๔. ติดตามผลการออกเยี่ยมบ้าน  เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป
                 ๕. สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน คณะกรรมการการสรุปผล SAR เสนอต่อครูหัวหน้าระดับชั้น และผู้บริหารสถานศึกษา