งานสัมพันธ์ชุมชน 

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑ งานบริการชุมชน
           ๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และภาคีเครือข่าย  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
           ๒. ให้บริการชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
           ๓. จัดตั้งองค์กร เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียน
        ๒ งานดุริยางค์ ดนตรี-นาฏศิลป์
           ๑. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
           ๒. วางแผน ฝึกทบทวนนักดนตรี นักดุริยางค์และนาฏศิลป์ ตามแผนและโปรแกรมตามที่ได้จัดเตรียมไว้
           ๓. ควบคุมนักดนตรี - ดุริยางค์และนาฏศิลป์ ให้มีระเบียบวินัย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
           ๔. ตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายและเสนอซ่อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
           ๕. จัดระบบการให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานตามระเบียบของโรงเรียน
           ๖. ประเมิน ติดตามผลและสรุปรายงานผล
        ๓ งานบริการสาธารณะ
           ๑. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ
           ๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ
           ๓. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
           ๔. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อ ผู้มารับบริการ
           ๕. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ
           ๖. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ