งานกิจการนักเรียน

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมา
        ๒. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
        ๓. แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
        ๔. ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        ๕. ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ประเมินและรายงานผล