งานดูแลพฤติกรรมชู้สาว

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมา
        ๒. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
        ๓. ป้องปรามพฤติกรรมชู้สาวของนักเรียน
        ๔. ดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมด้านชู้สาวตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        ๕. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินและรายงานผล