งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา/โรคเอดส์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
        ๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยของปัญหา และจัดลำดับ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        ๓. สำรวจและรวบรวมปัญหาจากแหล่งข่าว
        ๔. ป้องกันและร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของโรงเรียนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษา
        ๕. ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
        ๖. ติดตามผลและสรุปรายงานผล
        ๗. ออกใบรับรองความประพฤติให้นักเรียน
        ๘. ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม  และประเมินรายงานผล