งานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา และยานพาหนะโรงเรียน

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. ประชุมวางแผนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
        ๒. ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ในการสำรวจพื้นที่ในการกำหนดสถานที่จอดรถ
        ๓. กำหนดเขตพื้นที่การจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน
        ๔. ประสานงานกับเจ้าของรถยนต์รับ – ส่งนักเรียน เพื่อประสานข้อมูล  
        ๕. ติดตามและสรุปผล/รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน