งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. ประชุมวางแผน เสนอกิจกรรม
        ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
        ๓. ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
        ๔. ดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน
        ๕. กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
        ๖. ติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
        ๗. รายงานผลการปฏิบัติงาน