งานสำนักงานอำนวยการและสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามภารกิจงานที่เป็นพันธกิจทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
        ๒. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน
        ๓. ประกาศ ประชาสัมพันธ์การพัฒนางานในสถานศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนทราบ
        ๔. ดำเนินการระดมทุนเพื่อจัดทำกองทุนเพื่อการศึกษา
        ๕. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
        ๖. จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
        ๗. จัดสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา