งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. รวบรวม  ประมวล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  ที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
        ๒. สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  
สระหลวงพิทยาคม
        ๓. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
        ๔. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดำเนินการ ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี
        ๕. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการ
และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม