งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. ประชุมวางแผน เสนอกิจกรรม
        ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำระเบียบ
        ๓. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
        ๔. ติดตามผลการดำเนินงาน
        ๕. รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปรายรับ-รายจ่าย