งานวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่

๑.      ประชุม วางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
๒.      ออกคำสั่งในการปฏิบัติงาน
๓.      กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม
 ๔.  ติดตาม และสรุปผล รายงานผลต่อผู้บริหารทราบ