งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อจัดทำกำหนดแผนผังบริเวณสถานศึกษา  (Master Plan)โดยความร่วมมือของผู้มีความรู้ความสามารถด้านสถาปนิกหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านสถาปนิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสังกัดและหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและทางราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
        ๒. ดำเนินการจัดหางบประมาณจากทางราชการหรือเงินนอกงบประมาณ  มาใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง
ภูมิทัศและบรรยากาศภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม
        ๓. ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือจัดสภาพแวดล้อมตามรูปแบบที่กำหนด
        ๔. จัดบุคลากรรับผิดชอบการบำรุงรักษา ดูแล พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
        ๕. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาคารสถานที่ จัดทำแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
        ๖. ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการใช้ การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม และยานพาหนะของโรงเรียนของสถานศึกษาให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
        ๗. จัดตกแต่งสถานที่ในวันจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในโรงเรียน และนอกโรงเรียน