งานอนามัย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

 

มีหน้าที่
        ๑. จัดให้มีระบบการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
        ๒. จัดระบบข้อมูลสถิติต่าง ๆ มีบัตรสุขภาพเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
        ๓. จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพประจำปีของครู อาจารย์ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
        ๔. ดำเนินการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ
        ๕. ประสานงานกับชุมชนเพื่อร่วมมือในการดำเนินการในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัย
เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ