งานโภชนาการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. วางแผนควบคุมดูแลจัดระบบแม่ค้าและแนวทางการปฏิบัติ  การเข้ามาจำหน่ายอาหารและสินค้าภายใน
โรงเรียน
        ๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยของปัญหา และจัดลำดับ ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        ๓. ส่งเสริมให้แม่ค้าและนักเรียน คณะครู ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน ฝึกงาน
        ๔. กำหนดมาตรการในการป้องกันในการดำเนินงานมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงาน
ภายนอก
        ๕. ดำเนินการควบคุมตามสัญญาเกณฑ์การสมัครอย่างสม่ำเสมอ
        ๖. ประเมินผลการดำเนินงาน