งานโสตทัศนูปกรณ์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนูปกรณ์ตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน
        ๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำวิธีการในการใช้งานโดยติดป้ายนิเทศหรือแฟ้มงานเพื่อสะดวกในการให้บริการ
        ๓. ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
        ๔. บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนและมอบภาพกิจกรรมให้กับผู้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
        ๕. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
        ๖. ประเมินผล สรุป รายงาน การปฏิบัติงาน