หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา  รวมทั้งความต้องการ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน
        ๒. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรสถาบัน
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น
        ๓. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์
        ๔. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา
        ๕. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบInternet 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
          ๖. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสม