หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. สำรวจความต้องการและรวบรวมข้อมูล
        ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันภัย
        ๓. เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ
        ๔. ติดต่อแจ้งบริษัทประกันภัยทำสัญญาฯ
        ๕. ดำเนินการตามกำหนดที่นัดหมายจ่ายเบี้ยประกันภัย
        ๖. ประสานงานกับบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
        ๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา