ฝ่ายสำนักงานงานผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่

          ๑. ประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

          ๒. ดูแลให้การต้อนรับบุคลากรแหลหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ

          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย