งานโรงเรียนธนาคาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่

        ๑.  บริหารจัดการตามคู่มือของโรงเรียนธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพ

        ๒.  รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบทุกสิ้นเดือน