งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

มีหน้าที่
        ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะงานนโยบายและแผนของสถานศึกษา ใช้กระบวนการค้นหาความรู้  ความจริงที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  โดยอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบเป็นที่เชื่อถือได้ (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) ได้แก่
          ๑. การกำหนดปัญหา (Problem)
๒. การตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis)
๓. การรวบรวมข้อมูล (Data gathering)
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
๕. การสรุปผล (Conclusion)
โดยมีขั้นตอนการทำการวิจัย ดังนี้
๑. เลือกเรื่องและกำหนดปัญหาของการวิจัย
          ๒. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ๓. กำหนดกรอบทฤษฎี
          ๔. การกำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน และกำหนดตัวแปร
          ๕. การวางรูปแบบการวิจัย
          ๖. การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย
          ๗. การกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
          ๘. การเก็บรวบรวมข้อมูล
          ๙. การเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล
          ๑๐. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัย