งานธุรการและสารบรรณ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ขอบข่ายงาน
        ๑. การรับ-ส่ง หนังสือราชการ
.๑ วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
                   ๑.๒ ออกแบบระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงระหว่าง สถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มาใช้ในการดำเนินงาน
                   ๑.๓ จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้
                   ๑.๔ รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด
                   ๑.๕ ประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะๆ
        ๒. การจัดทำหนังสือราชการ
                   ๒.๑ ศึกษาระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหนังสือราชการ
                   ๒.๒ ออกแบบหนังสือราชการให้เป็นแนวเดียวกัน โดยนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินงาน
                   ๒.๓ ออกแบบระบบการพิมพ์และสาเนาหนังสือให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วและประหยัด ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าโดยนำเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินงาน
                   ๒.๔ จัดบุคลากรรับผิดชอบดำเนินการพิมพ์และสาเนาหนังสือตามระบบที่กำหนด
                   ๒.๕ ประเมินระบบงานพิมพ์และสำเนาหนังสือ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
        ๓. การเก็บหนังสือราชการ
                   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของสถานศึกษา
                   ๓.๒ ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการรับ-ส่ง การยืมและการทำลายหนังสือราชการและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสือที่ กำหนดในระเบียบงานสารบรรณ โดยนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินงาน
                   ๓.๓ จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการจัดเก็บ หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้
                   ๓.๔ ดำเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่กำหนด
                   ๓.๕ ประเมินผลการดำเนินงานการจัดเก็บหนังสือเป็นระยะๆและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
        ๔. การให้ยืมหนังสือราชการ
                   ๔.๑ ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระบบการรับ-ส่งและการจัดเก็บหนังสือราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                   ๔.๒ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๔.๓ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
                   ๔.๔ นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการให้ยืมหนังสือราชการ
        ๕. การทำลายหนังสือราชการ
                   ๕.๑ ภายใน ๖๐ วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ดำเนินการสำรวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บจากฐานข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                   ๕.๒. จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย เสนอคณะกรรมการทาลายหนังสือของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
                   ๕.๓ ดำเนินการทำลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
        ๖. การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
                   ๖.๑ จัดเตรียมหลักเกณฑ์วิธีการและแบบฟอร์มบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
                   ๖.๒ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและกรอกรายการบัญชีรับ-ส่งงาน เป็นงานๆตามที่รับผิดชอบ
                   ๖.๓ เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม
                   ๖.๔ เก็บเป็นหลักฐานการรับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ ๑ ชุด