งานระบบควบคุมภายใน

มีหน้าที่
        ๑. จัดเตรียมเอกสารรายงานการดำเนินงานและโครงการพร้อมใบสำคัญการจ่าย เพื่อรองรับการตรวจสอบติดตามให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับจัดสรร
        ๒. แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบติดตามในระหว่างปีงบประมาณ
        ๓. เตรียมพร้อมการตรวจสอบ ติดตาม จาก สพท. และ สพฐ.
        ๔. ปฏิบัติตาม “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๔.๑  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
๔.๒  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน  กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
๔.๓  กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงเรียน
                   ๔.๔  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน  และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ
๔.๕  ดำเนินการควบคุมตามเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
                   ๔.๖  ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน  ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
๔.๗  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
        ๕.รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
                   (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
                   (ข) การประเมินความเสี่ยง
                   (ค) กิจกรรมการควบคุม
                   (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
                   (จ) การติดตามประเมินผล
          ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา