งานสวัสดิการน้ำดื่ม

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่

        ๑. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องทำน้ำเย็นบริการนักเรียน  และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับครูและนักเรียน

        ๒. การจัดทำบัญชีเงินสวัสดิการน้ำดื่ม

        ๓. ติดตาม ตรวจสอบ สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุว่าปิดสนิท

        ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานบัญชีหน่วยงานและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา