งานบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

มีหน้าที่
        ๑. การจัดทำบัญชีการเงิน
                   กรณีที่ ๑ จัดทำบัญชีตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ ดังนี้
. ลงรายการรับ-จ่ายเงินสดในสมุดบัญชีเงินสด
. ลงทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องดังนี้
-ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
-ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
-ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
-ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
-ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
                   ๓. สรุปยอดจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานส่งเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วันของเดือน ถัดไป
         กรณีที่ ๒ จัดทำบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔
. บันทึกการรับ-จ่ายในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
                   ๒. สรุปยอดทุกสิ้นเดือนจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานส่งเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป
        ๒. การจัดทำและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียนและรายงาน
. จัดทำบัญชีตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ หรือ
. จัดทำบัญชีตาม ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔
                   ๓. สรุปยอดจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานส่งเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วัน ของเดือนถัดไป
       ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา