งานการเงิน

หัวหน้างานการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

มีหน้าที่
        ๑. การบริหารการเงิน
.๑ ถือปฏิบัติตามที่ระบบบัญชีส่วนราชการกำหนด
๑.๒ จัดทำบัญชีตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕
๑.๓ รายงานการเงินส่งเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป
        ๒. การเบิกเงินจากคลัง
สถานศึกษาเบิกเงินจากคลัง โดยเบิกผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        ๓. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
                   ๓.๑ วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
                   ๓.๒ การรับ-จ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
                   ๓.๒.๑ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
                   ๓.๒.๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนำเงินไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
                   ๓.๒.๓ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๔/๐๗๕๐๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙
เรื่อง การสมทบเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทำการ
                   ๓.๒.๔ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๑/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา
        ๔. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุนทั่วไปให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด  รวมทั้งแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
                   ๔.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
                   ๔.๒ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๑๒๘๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนโดยตรง
                   ๔.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๓๓๖๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ (การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน)
        ๕.  การเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ
                   ๕.๑ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร       
ค่ารักษาพยาบาล อื่นๆ 
                   ๕.๒ ส่งเบิกต่อหน่วยงานผู้เบิกภายในระยะเวลาที่กำหนด
        ๖. การนำเงินส่งคลัง
                   ๖.๑ นำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วนราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตามประเภทของเงิน ได้แก่
-เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
-เงินรายได้เบ็ดเตล็ด
-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
-ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดเพื่อนำส่งคลังจังหวัดต่อไป
                   ๖.๒ บันทึกการนำเงินส่งในทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
                   ๖.๓ สรุปยอดเงินคงเหลือจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
       ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา