งานแผนงาน

มีหน้าที่
        ๑.  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
.๑ การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
๑.๒ แผนปฏิบัติการโรงเรียน
        ๒.  การวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planning)
๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์)
                   ๒.๒ วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ สพฐ.เพื่อการศึกษานโยบาย/กลยุทธ์ ของ สพฐ./
สพม.๔๑
                   ๒.๓ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสถานศึกษา (SWOT Analysis) เพื่อจัดทำ กลยุทธ์ และผลผลิตของสถานศึกษาให้เชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี ตามลำดับ  
                   ๒.๔ จัดวางทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน
                   ๒.๕ กำหนดประเด็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และแนวทางการควบคุมเชิงกลยุทธ์
                   ๒.๖ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์)ให้เห็นจุดประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดที่มีการพัฒนาและโครงการตามวาระแห่งชาติของสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงไปสู่นโยบายต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๒.๗ เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ๓. จัดสรรและบริหารงบประมาณ
        ๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
.       ๕. จัดทำและเสนอของบประมาณ ดังนี้
                   ๕.๑ นำผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมินคุณภาพภายนอกวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสและอุปสรรค รายมาตรฐานเพื่อกำหนดแนวทางผดุงรักษา หรือปรับปรุงพัฒนา โดยเชื่อมโยงให้เห็น         จุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา (ภารกิจ ๔ ด้านของสถานศึกษา)
                   ๕.๒ เชื่อมโยงประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธ์ของ สพฐ. เพื่อทบทวนภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษาจะเป็นประเด็นที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ
                   ๕.๓ กำหนดกิจกรรมสำคัญ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อผดุงรักษาปรับปรุง และพัฒนากำหนดวงเงินของกิจกรรมสำคัญ จากเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วย และเป็นไปตามกรอบวงเงินของ MTEF กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบตามโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติ
                   ๕.๔ เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ๖ การโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                   ๖.๑ การโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณ
                   ๖.๒ จัดทำรายงานการดำเนินงานและเป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของ
งบรายการที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมเอกสารการอนุมัติงวดเงินเอกสารสำคัญแสดงการใช้เงินที่น้อยกว่างวดเงิน
                   ๖.๓ จัดทำคำขอใช้งบประมาณภายในวงเงินเหลือจ่าย โดยแสดงรายการเหลือใช้พร้อมเอกสารสำคัญประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งที่กำหนดเสนอไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจของผู้อนุมัติ
        ๗ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปสบทบงบประมาณจัดสรรที่สามรถจัดซื้อ จัดจ้างตามวงเงิน ดังนี้
                   ๗.๑ จัดทำเอกสารเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับรายการจัดสรรกับเอกสารสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงวงเงินไม่เพียงพอ
                   ๗.๒ เสนองบประมาณสบทบตามที่ไม่เพียงพอไปที่ สพท. เพื่อเสนอขอต่อ สพท. ให้ สพท.ปรับลดรายการการจัดสรรหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่หมดความจำเป็นมาสบทบโดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้มีอำนาจ
        ๘ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
                   ๘.๑ รายงานต่อสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแบบรายงานที่ สพฐ. กำหนด
                   ๘.๒ รายงานต่อผู้อำนวยสถานศึกษา ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและผลผลิตที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายของงาน/โครงการ
                   ๘.๓ รายงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ ถึงผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
                   ๘.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
        ๙ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
                   ๙.๑ จัดเตรียมเอกสารรายงานการดำเนินงานและโครงการพร้อมใบเสร็จการจ่ายเพื่อรองรับ
การตรวจสอบ ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับจัดสรร
                   ๙.๒ แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบติดตามในระหว่างปีงบประมาณ
                   ๙.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณตามแบบที่ สพท. กำหนดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                   ๙.๔ แสดงรายรับของเงินทุกประเภท รายจ่ายเงินตามแผนการรายจ่ายและนอกแผน พร้อมประโยชน์ที่สถานศึกษาและนักเรียนได้รับต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาธารณะชน
๑๐ การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
                   ๑๐.๑ ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงประมาณต่อหน่วยกิจกรรมและต่อหน่วยผลผลิต โดยคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
                   ๑๐.๒ ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
                   ๑๐.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะชน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแสดงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ความประหยัด และความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาพร้อมกับแสดงผลสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตเป้าหมายกิจกรรม และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
                   ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา