มีหน้าที่
        ๑. กำหนดแนวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
        ๒. จัดนักเรียนเป็นผู้นำในการเคารพธงชาติ  สวดมนต์  แผ่เมตตา  กล่าวคำปฏิญาณ
        ๓. ฝึกนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
        ๔. ประสานงานการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าระดับ  สภานักเรียน
        ๕. กำกับ  ติดตาม  ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวและในขณะฟังข่าวสารจากทางโรงเรียน
        ๖. ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน  ติดตามนักเรียนที่มาเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติและส่งต่อ
        ๗. จัดทำสถิตินักเรียนมาเรียน  ขาดเรียนทั้งระบบ  และส่งต่อ
        ๘. สรุปผล  ประเมินผล  รายงานผล