งานทะเบียนประวัติและเครื่องอิสริยาภรณ์

มีหน้าที่

        ๑. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
                   - สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒  ฉบับ
                   - สถานศึกษาเก็บไว้ ๑ ฉบับ ส่งไปรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ฉบับ
                   - เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
        ๒. จัดทำหลักฐานการปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การลา  การขออนุญาตไปราชการ
 
 
 

        การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

        มีหน้าที่

        ๑. ตรวจสอบและเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

        ๒. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

          ๓. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก   คุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์