งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีหน้าที่

        ๑. สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
        ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
        ๓. ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        ๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากร
        ๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา