งานประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

        # งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

. ประชุมวางแผนพิจารณาแบบประเมิน

. แจ้งคณะครู ลูกจ้างประจำทราบ กำหนดระยะเวลาการประเมิน

. รวมรวบข้อมูล และสรุปผลการประเมิน

. รายงานผลการประเมินเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

. แจ้งผลการประเมินให้คณะครู และลูกจ้างประจำเป็นระยะ

 

 

        # การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( กรณีปกติ )

                   ๑. สถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี ความชอบให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ
                   ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในฐานะผู้บังคับบัญชา
                   ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอความเห็น การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้คณะกรรมการ ตามข้อ ๒ พิจารณา
                   ๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ
                   ๕. ผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๓
                   ๖. สถานศึกษา แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมระบุเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ ตามมาตรา ๕๓
                   ๗. สถานศึกษา จัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ที่ออกคำสั่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติและเบิกจ่ายเงินเดือน ต่อไป
 
 

        # การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( กรณีพิเศษ )

           ๑. กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นและรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
           ๒. ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม
 
 

        # การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง

           ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น
           ๒. สถานศึกษา รวบรวมข้อมูลผลการประเมิน พร้อมการเสนอความเห็นของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป
 

        # การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการ

           ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
           ๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  ผู้อำนวยการสถานศึกษานำผลการประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ในกรณีปกติ  สำหรับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในกรณีพิเศษให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีพนักงานราชการอยู่นั้นจำนวนตามความเหมาะสมร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
          ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อนค่าตอบแทน