งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
        ๑. การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ๒. การออกจากราชการ