งานพัฒนาบุคลากร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
  - การพัฒนาองค์กร
        ๑. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน
        ๒. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
        ๓. จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
        ๔. จัดสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
 
 
  - การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        - การพัฒนาก่อนมอบหมายงาน
        ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
        ๒. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา ๑ คน เป็นกรรมการและข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งครูที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
        ๓. ให้คณะกรรมการทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้คาปรึกษา แนะนำ รวมทั้ง
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย
 
 
        - การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่
        ๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
        ๒. สถานศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ รวบรวมข้อมูลด้านบุคลากร และจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
        ๓. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนที่ได้กำหนดไว้
        ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล นำไปวางแผนพัฒนาต่อไป