งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

มีหน้าที่

          ๑. ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
 
 
การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น

          - การเปลี่ยนตำแหน่งตามความสมัครใจ

- การเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ

          - การเปลี่ยนตำแหน่งกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 

มีหน้าที่          

        ๑. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

  - การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

  - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา