งานการเกลี่ยอัตรากำลัง

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามสาขา

- จำนวนครูอัตราจ้างและพนักงานข้าราชการ

- จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

        ๒. รวบรวมข้อมูล จำนวนนักเรียน และการจัดชั้นเรียน

        ๓. คำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

        ๔. เสนอความต้องการ จำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจำแนกสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สังกัด