งานแผนอัตรากำลังและกำหนดแต่งตั้ง

มีหน้าที่
        ๑. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขา
- จำนวนครูอัตราจ้าง
- จำนวนพนักงานราชการ
- จำนวนลูกจ้างประจำ
- จำนวนลูกจ้างชั่วคราว
        ๒. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังของสถานศึกษา
        ๓. จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
        ๔. เสนอแผนอัตรากำลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ๕. นำเสนอแผนอัตรากำลังต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        ๖. นำอัตรากำลังสู่การปฏิบัติ
        ๗. กำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง
การกำหนดตำแหน่ง    มอบหมายให้
        นางสาวศรีนวล     ขิระนะ            ครูชำนาญการพิเศษ
        มีหน้าที่
        ๑. กำหนดตำแหน่ง หรือเสนอขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน-
ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        ๒. ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการ ภาระหน้าที่
ที่เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา