งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
        ๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
        ๒. กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานตามโครงสร้างและรายบุคคล     โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
        ๓. สร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคน
        ๔. สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน
        ๕. ประเมินการปฏิบัติงานตามเครื่องมือของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้น
        ๖. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
        ๗. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามระบบที่กำหนดไว้
        ๘. จัดทำรายงานผลประเมินและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
        ๙. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการประเมิน