งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่
        ๑. ศึกษาระเบียบ  นโยบาย  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานพัสดุ  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
        ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ
        ๓. การขออนุญาตไปต่างประเทศ
        ๔. การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
        ๕. งานอื่น  ๆ  ที่รับมอบหมาย