งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

        ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานบุคคล มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคลของสถานศึกษา

        ๒. กำหนดแนวทางการพัฒนางานบุคคล ให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

        ๓. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับ โครงสร้างภารกิจ

เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

        ๔. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

        ๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากรตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

        ๖. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานบุคคลและกระบวนการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ