งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

 

มีหน้าที่

        ๑. ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคล

        ๒. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ

        ๓. จัดอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย

        ๔. งานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย