งานเครือข่ายการศึกษา

มีหน้าที่
        ๑. จัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิบัติงานของงานเครือข่ายการศึกษา
        ๒. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
        ๓. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  ในการขอคำแนะนำและสนับสนุนการจัดการศึกษา
        ๔. ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือและการสนับสนุนกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ในการแก้ปัญหาต่างๆ และการจัดกิจกรรมของนักเรียน
        ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย