งานสื่อ สิ่งพิมพ์เอกสาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่
        . ให้บริการงานพิมพ์หรือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทด้วยคุณภาพมาตรฐาน
        ๒. ดำเนินการอัดสำเนาชุดข้อสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง
        ๓. ดำเนินการอัดสำเนาเอกสารประกอบการสอนให้ครู และเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน ด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน