งานห้องเรียนพิเศษ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
        ๑. จัดระบบบริหารหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ สพฐ.
        ๒. จัดทำแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานห้องเรียนพิเศษ
        ๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ
๔. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
        ๕. ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
        ๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิด
ภาคเรียนทุกภาคเรียน