งานสารสนเทศ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่
        ๑. งานรับนักเรียนใหม่  จัดทำคำสั่ง พิมพ์ใบสมัคร ใบมอบตัวนักเรียน รับมอบตัวนักเรียน ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
        ๒. จัดทำระบบสารสนเทศ โดยพิมพ์ข้อมูลนักเรียนบนอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม DMC และรายงานข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิถุนายน ๑๐ พฤศจิกายน  และสิ้นปีการศึกษา
        ๓. วางแผนและรายงานแผนการจัดชั้นเรียน และรายงานการสำรวจความต้องการครู
จัดระบบข้อมูล  สารสนเทศ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานวิชาการให้เพียงพอและเป็นปัจจุบัน