งานแนะแนว

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
         ๑. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน
         ๒. ดำเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
         ๓. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพื่อทำความเข้าใจและขอความ ร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่วางไว้
         ๔. ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา
 ๕. สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการให้นักเรียนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ
         ๖. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม. ๑  และ ม. ๔
         ๗. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. ๓ และ ม. ๖ 
         ๘. ดำเนินงานเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามระเบียบฯ