งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่
        ๑. จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้
  ๑.๑ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ๑.๒ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ๑.๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศและรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่ม
  ๑.๔ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ๑.๕ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  ๑.๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
  ๑.๗ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
  ๑.๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
. จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
    ภายในสถานศึกษา
        ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยอำนาจและหน้าที่มีดังนี้
  ๓.๑ กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  ๓.๒ กำกับ ติดตาม ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
        ภายในสถานศึกษา
  ๓.๓ เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจำปี)
        ๔. สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา และร่วมจัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
        ๕. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจและสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
        ๖. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถ
เพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
        ๗. ประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ โดยควรคำนึงถึงครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
   ๗.๑ เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
   ๗.๒ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ผลผลิตและสภาพความสำเร็จของการพัฒนา
( เช่น ผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น )
   ๗.๓ กำหนดวิธการดำเนินงาน/กลยุทธ์ที่มีหลักวิชา ผลวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้และ
สามารถนำไปสู่เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ได้
   ๗.๔ กำหนดแหล่ง/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน
   ๗.๕ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ไว้ให้ชัดเจน
   ๗.๖ กำหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
   ๗.๗ จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการดำเนินการตามแผน
   ๗.๘ ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ แผนกลยุทธ์
   ๗.๙ ดำเนินการกำกับ ติดตามตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ/ กลยุทธ์
   ๗.๑๐ ประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนด
   ๗.๑๑ จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (รายงานประจำปี) เสนอหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
           ๗.๑๒ ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง